Tractament de dades

Informació addicional del tractament de dades:

Responsable:
Identitat: CLUB D’HOQUEI D’ALPICAT (CIF G25558271)
Adreça postal: Pavelló ANTONI ROURE, Parc del Graó s/n, 25110 ALPICAT
Adreça electrònica: hcalpicat@lleida.net

Finalitat:
La finalitat principal és la gestió de l’afiliació al club de l’esportista. En el supòsit que
l’esportista sigui menor d’edat és necessari sol·licitar les dades dels pares o tutors
legals per al consentiment del tractament.
De manera accessòria i necessària l’afiliació al club comporta el cobrament de les
quotes corresponents a través de domiciliació bancària a través de l’entitat bancària
que el club tingui encomanada la gestió, per la qual cosa és necessari el consentiment
per escrit a través de la formalització del formulari SEPA, mitjançant el formulari
electrònic d’afiliació.

Legitimació:
El tractament de les dades està legitimada per la gestió d’afiliació al club que és
regulada principalment per la Llei Catalana de l’Esport (Decret legislatiu 1/2000) i la
Llei d’Associacions 1/2002
En relació amb les notificacions per a la informació de les activitats que porta a terme
el Club així com la resta d’informació que pot ser d’interès general la legitimació és el
consentiment formalitzat a través del formulari electrònic d’afiliació.
En relació amb el tractament d’imatges descrit a l’apartat TRACTAMENT DE LA
IMATGE, la legitimació és el consentiment formalitzat a través del formulari electrònic
d’afiliació.

Durada:
Les dades seran emmagatzemades mentre duri la finalitat per la qual varen ser
recollides, un cop s’hagi complert la finalitat les dades es conservaran de manera
bloquejada.

Destinataris:
En el supòsit que l’esportista s’hagi de federar, les seves dades seran cedides a

FEDERACIÓ ESPANYOLA D’HOQUEI i a la FEDERACIÓ CATALANA D’HOQUEI,
depenent de l’àmbit d’actuació de la práctica esportiva federada.
Addicionalment, l’informem dels encarregats de tractament que són necessaris per a
portar a terme les finalitats descrites prèviament:
CAIXA GUISSONA, per al cobrament de rebuts

Drets:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves
dades i també tendra dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar
la rectificació de les dades que siguin inexactes, o en el seu cas sol·licitar la supressió
quan, entre altres motius, les dades ya no siguin necessàries per a les finalitats per a
les quals foren recollides o bé se’n retiri el consentiment que en el seu moment es va
donar.
La manera d’exercir els seus drets serà a través de l’enviament d’un correu electrònic o
mitjançant un escrit, a les adreces electrònica i postal que s’indiquen a
l’encapçalament del present document.
L’informem que pot presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de
Protección de dates quan consideri que no li han estat satisfets els seus drets, pot
trobar-ne tota la informació a :Agencia Española de Protección de Datos | AEPD